Gegevens Box to Borrel
Onze website is 
https://boxtoborrel.nl
E-mail adres: 
contact@boxtoborrel.nl
Handelsnaam: Box to Borrel
Kvk: 76146111 
BTW-id NL003049786B89

Ingangsdatum: 1-10-2020

 

  1. Definities

a)     In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

b)     Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

c)     Bestelprocedure:

1.     de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen;

2.     de procedure, die Klant doorloopt via rechtstreeks contact met Box to Borrel, om een Product te bestellen.

d)     Klant: de wederpartij van Box to Borrel met wie Box to Borrel een Overeenkomst aangaat.

e)     Ontvanger: de geadresseerde waar naartoe een Product verzonden wordt.

f)      Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

g)     Partijen: Box to Borrel en Klant gezamenlijk.

h)     Box to Borrel: de partij die zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

i)       Website: de website van Box to Borrel, te vinden onder de URL: www.boxtoborrel.nl

j)       Product: artikelen, die Box to Borrel op haar Website aanbiedt, die Klant kan bestellen

k)     Distributeur: De partij die voor de levering van Product zorgdraagt.

  1. Toepasselijkheid

a)     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Bij ontevredenheid over een product of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via contact@boxtoborrel.nl binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het product is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het Product, of een vervangend Product bieden.

b)     Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Totstandkoming Overeenkomst

a)     De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Box to Borrel, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

b)     Box to Borrel garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Box to Borrel hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

c)     Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Box to Borrel er zorg voor dat ñals er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Box to Borrel mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

d)     Box to Borrel behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

e)     Box to Borrel levert via de Website uitsluitend producten in Nederland en bij rechtstreekse bestellingen naar het buitenland, in overleg.

f)      Indien op de Website alcohol (<15% alcohol) tot een van de aangeboden Producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit Product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

  1. Prijzen en betaling

a)     Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euroís en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.

b)     Prijzen zoals genoemd in offertes zijn in Euroís exclusief BTW.

c)     Box to Borrel is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

d)     Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.boxtoborrel.nl of zoals aangegeven in de offerte.

  1. Verzendtermijn

a)     De verzendtermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

b)     Box to Borrel zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven verzendtermijnen te behalen.

c)     Indien en voor zover Box to Borrel niet binnen 5 (vijf) werkdagen ñ tenzij een andere verzendtermijn op de Website vermeld is/een andere verzendtermijn is afgesproken ñ de bestelde Producten aan Klant kan versturen heeft de Klant het recht, nadat Box to Borrel heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.d is dan van overeenkomstige toepassing.

d)     Wanneer klant een bestelling wil wijzigen zal deze hier voor zorgdragen door een e-mail te sturen naar contact@boxtoborrel.nl onder vermelding van naam, afleveradres en besteldatum, tot uiterlijk 3 (drie) werkdagen voor de geplande verzenddatum.

  1. Reclameren

a)     Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Box Reclamatie is alleen mogelijk indien:

                                    I.          Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geÔnspecteerd en eventuele gebreken aan Box to Borrel binnen twee dagen per e-mail heeft laten blijken.

                                   II.          Klant hierbij minimaal naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;

                                 III.          Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

b)     Indien na onderzoek van Box to Borrel blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Box to Borrel met Klant in overleg treden.

c)     Indien na onderzoek van Box to Borrel blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:

                                    I.          Ûf het uitzoeken van een vervangend Product indien het een hele box betreft ter waarde van het Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product wordt geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.

                                   II.          Ûf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.d van overeenkomstige toepassing is.

d)     Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

  1. Verwerking persoonsgegevens

a)     Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking conform de AVG Art 6, lid 1, sub b (uitvoeren overeenkomst), slechts om:

1.     de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

2.     de Klant te kunnen informeren over de leveringen;

3.     bij de verzending van het Product, de Ontvanger te kunnen adresseren.

b)     Indien door de Klant ook e-mailadressen van de Ontvanger worden verstrekt, geldt dat deze verwerkt worden conform de AVG Art 6, lid1, sub a (toestemming betrokkene), om door te geven aan de Distributeur voor Track & Trace doeleinden. Box to Borrel zal deze e-mailadressen nooit op enig andere manier verwerken.

c)     Persoonsgegevens zoals genoemd onder 7.a lid 1 en 2 worden vernietigd zodra de wettelijke bewaartermijn hiervoor verstreken is (7 jaar fiscale bewaarplicht).

d)     Persoonsgegevens zoals genoemd onder 7.a lid 3 en 7.b worden vernietigd na succesvolle afhandeling van de bestelling van de Klant.

e)     De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Box to Borrel aan te passen bij onjuistheden.

f)      Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Box to Borrel mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Box to Borrel.

g)     U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, zonder dat hiervoor kosten gelden. De contactgegevens zijn te vinden in deze Overeenkomst.

  1. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

a)     Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b)     Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Box to Borrel welk contact telefonisch, schriftelijk en per e-mail kan. De contactgegevens die daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Box to Borrel zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

c)     Indien Klant niet tevreden is over de manier waarop Box to Borrel de klacht heeft behandeld, kan de Klant de klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

  1. Vouchers en cadeaubonnen

a)     Box to Borrel biedt cadeaubonnen, kortingscodes of andere varianten van vouchers (Voucher) aan. De Voucher wordt als verkocht beschouwd na het voltooien van de betaling. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.

b)     Elke Voucher is persoonlijk. Elke Voucher kan en mag slechts ÈÈn maal gebruikt worden; deze mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect in welke vorm dan ook worden opgeslagen in een data ophaalsysteem zonder voorafgaand onze schriftelijke toestemming. Per bestelling is het toepassen van een enkele Voucher toegestaan.

c)     Box to Borrel behoudt het recht om elke Voucher (anders dan een betaalde cadeaubon) terug te trekken of te annuleren, op welk moment, voor welke reden dan ook.

d)     Vouchers mogen alleen ingelost worden op de website van Box to Borrel

e)     Vouchers zijn geldig tot 12 maanden na aankoop.

f)      Vouchers of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

g)     De restwaarde van de Voucher kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.

  1. Overige bepalingen

a)     Box to Borrel is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

b)     Wanneer de Klant een bestelling annuleert nadat er materialen of producten speciaal voor, en in overleg met, de Klant zijn ingekocht, kunnen de gemaakte kosten als worden doorberekend.

Retouren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,90 per pakket. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via contact@boxtoborrel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.